10 września 2018

Regulamin przewozów

1. Firma MarcoTrip (zwanym dalej Przewoźnikiem) zobowiązana jest do odbioru pasażera z podanego adresu i dowiezienia go na wskazane miejsce uzgodnione podczas rezerwacji.
2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia powstałe z przyczyn losowych tj. złych warunków pogodowych, zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli przeprowadzanych przez służby oraz wynikające z podania błędnego adresu przez Pasażera.
3. Przewoźnik ma prawo odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w sytuacji gdy Pasażer:
• nie przestrzega niniejszego regulaminu,
• jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych.
4. Przewoźnik nie odpowiada za pozostawione bagaże.
5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zorganizowania przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa Pasażerów.
6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu zwierząt.
7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych.
8. W pojeździe obowiązuje nakaz zapisania pasów bezpieczeństwa.
9. Pasażerowi przysługuje przewóz 2 sztuk bagażu w cenie biletu. W razie konieczności zabrania większej ilości bagażu pasażer zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie podczas składania rezerwacji. Przewoźnik zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowej opłaty za nadbagaż.
10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
11. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
12. Anulowanie rezerwacji w dniu przyjazdu lub nie wstawienie się pod wskazanym adresem skutkuje wystawieniem faktury oraz przesłaniem jej na adres Klienta.
13. Pasażer zobowiązany jest do posiadania dokumentów uprawniających go do przekroczenia granicy, a w razie kontroli okazania ich oraz stosowania się do zaleceń kierowcy.
14. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
15. Karta stałego Klienta jest imienna. Kierowca podczas płatności odznacza kolejne przejazdy. Wszystkie przejazdy są rejestrowane w bazie danych firmy.
16. W okresie świątecznym nie obowiązują promocje i rabaty na przejazdy.
17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).